skraidanti rankele

Apie mus

Tikslas – siekti sporto medicinos, kaip vienos iš medicinos mokslo šakų tobulo vystymosi; suvienyti sporto medicinos srityje dirbančius mokslininkus, gydytojus ir kitus specialistus aktyviai dalyvaujančius sporto medicinos veikloje.

Uždaviniai:
1. Palaikyti ir propaguoti sporto medicinos specialybę Lietuvoje, siekti jos lygiateisiškumo tarp kitų medicinos specialybių;
2. Padėti Federacijos nariams tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir už jos ribų; dalyvauti, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo kursus, mokslines – praktines konferencijas, seminarus, siumpoziumus.
3. Dalyvauti, sudarant sporto medicinos mokymo programas ne tik sporto medicinos gydytojams, bet ir gretutininių specialybių gydytojams, siekiant įgyvendinti vieningą sporto medicinos rengimo Lietuvoje programą.
4. Teikti Federacijos nariams mokslinę, metodinę ir praktinę pagalbą, kuri įgalintų pagerinti sportuojančių asmenų sveikatą, fizinį jų potencialą; tobulintų sporto medicinos paslaugų kokybę Lietuvoje;
5. Padėti sporto ir medicinos institucijoms rengti dokumentus susietus su sportuojančių sveikatos klausimais
6. Rengti metodinę medžiagą sportininkų medicininio ištyrimo, gydymo, reabilitacijos, atsigavimo klausimais
7. Skatinti ir palaikyti Federacijos narių dalyvavimą mokslinėje tiriamojoje veikloje;
8. Dalyvauti didinant visuomenės supratimą apie fizinio aktyvumo ir sporto pratybų svarbą, aiškinant ligų ir traumų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos metodus bei principus sporto medicinoje.
9. Siekti didesnio bendradarbiavimo tarp įvairių su sportu ir medicina susijusių organizacijų, institucijų;
10. Atstovauti Lietuvos sporto mediciną Europoje, pasaulyje, tarptautinėse sporto medicinos organizacijose ir kt.;
11. Siekti, kad Federacijos nariai taptu tarptautinių sporto medicinos organizacijų kolegialių ar vykdomųjų organų nariais.